Ο Όρκος των Μακεδονομάχων

6416

Παύλος Μελάς:

15 Ιουλίου 1904
«…απόψε θα έρθει ένας λαμπρός παπάς είς το δωμάτιόν μου διά να ορκίση με τον όρκον της εχεμυθείας και αφοσιώσεως τους 10 ανθρώπους που θα έλθουν κοντά μου».

21 Ιουλίου 1904
«Εκτός αυτών έμειναν σύμφωνοι και δι’ άλλα καλά Κοζανίτικα παλληκάρια, τα οποία θα καλέσουν ενώπιόν των, θα τα ορκίσουν, θα τα φανατίσουν και θα μου τα παραδώσουν την τελευταία στιγμήν».

21 Αυγούστου 1904
«Χθες την νύχτα έφερα έναν καλόν ιερέα και ώρκισα τους ανθρώπους μου, αφού προηγουμένως δι’ ολίγων κτυπητών λόγων τους εξήγησα το ζήτημα και τους είπα τι απ’ αυτούς περιμένω».

Ο όρκος:

«Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι θα διαφυλάξω το μυστικό. Ότι θα εργάζομαι με όλην την ψυχήν μου και την καρδίαν μου προς εξόντωση των Βουλγάρων κακούργων και προς επιτυχίαν της ελευθερίας της Πατρίδος μου Μακεδονίας. Είς τους εχθρούς της πατρίδος μου δεν μαρτυρύσω το παραμικρόν ακόμη και αν μου βάλουν το μαχαίρι στον λαιμόν. Αν παραβώ τον όρκο μου ο θεός ας με τιμωρήσει και οι ελευθερωταί της πατρίδος μου ας με κομματιάσουν και η αμαρτία να είναι στον λαιμό».