Ο Ιωάννης Συκουτρής για κοινοβουλευτισμό και Εβραίους

Ακολουθούν σχόλια του Ιωάννη Συκουτρή από την εισαγωγή και μετάφραση που πραγματοποίησε στο βιβλίο του Max Weber  «Η επιστήμη ως επάγγελμα» το 1933:

«Είς την μεταπολεμικήν Γερμανίαν έχει μειωθεί σημαντικώς ο εκ του επισήμου κράτους ευνοούμενος κατετρεγμός του Ιουδαϊκού στοιχείου ένεκα της επικρατήσεως των φιλελευθέρων δημοκρατικών και σοσιαλιστικών αρχών, των οποίων οι σπουδαιότεροι φορείς είναι Εβραίοι. Αφ’ ετέρου ο κοινοβουλευτισμός, με την ευκολίαν που παρέχει εις παρασκηνιακούς υπό οικονομικών κύκλων επηρεασμούς της πολιτικής ζωής και με την δύναμιν που περιβάλλει τον τύπον, ηυνόησε πολύ την πολιτικήν επικράτησιν των Εβραίων. Αρκεί να σημειωθή, ότι των σπουδαιότερων εφημερίδων των γερμανικών μεγαλουπόλεων εις Εβραίους ανήκει το μεγαλύτερο μέρος. Τοιουτοτρόπως κατώρθωσαν π.χ. να παρουσιασθή ακόμη και είς χώρας, που δεν ενδιαφέρονται αμέσως διά την εσωτερικήν πολιτικήν της Γερμανίας, όπως είναι η Ελλάς, το σοβαρώτατον είς τα πολιτικάς του επιδιώξεις και πολυάριθμον κόμμα του Hitler, ως κόμμα αρπάγων και ταραχοποιών, μόνον διότι εις το πρόγραμμα του έχει τον περιορισμό της επιδράσεως των Εβραίων, ώς υπαλλήλων ή ως οικονομικών παραγόντων, είς την εθνικήν της Γερμανίας πολιτικήν».

«Είς τας χώρας της Κεντρικής Ευρώπης όπου οι Εβραίοι αφομοιωμένοι γλωσσικώς και πολιτιστικώς προς το ιθαγενές στοιχείον, ευρίσκονται είς μεγάλον αριθμόν, παρατηρείται το φαινόμενον της σιωπηράς αντιδράσεως εναντίον πάσης αναρριχήσεως των Ιουδαίων είς δημοσίας θέσεις, είς την οποίαν πρωτοστατούν οι πανεπιστημιακοί και ακαδημαϊκοί κύκλοι. Είς τίνας μάλιστα χώρας, όπως είς την Ουγγαρίαν, ελήφθησαν και νομοθετικά μέτρα κατά της αθρόας εγγραφής είς τα πανεπιστήμια των Εβραίων, όπως π.χ. o numeras clausus, o εκ των προτέρων δηλαδή καθορισμός του αριθμού καθ’ έκαστον έτσι εισαγομένων Εβραίων φοιτητών. Το αντισημιτικόν τούτο πνεύμα προήλθεν από την έμμεσον, αλλ’ αποτελεσματικήν διαλυτικήν των ιστορικών και θρησκευτικών παραδόσεων εκάστου έθνους ενέργειαν των Εβραίων, από την παρασκηνιακήν των επιτυχίαν εν τη κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, οφειλομένην είς την αξιοθαύμαστον μεταξύ των αλληλεγγύην, που λαμβάνει πολλάκις διεθνή χαρακτήρα, κι είς την δύναμιν του χρήματος των και είς την αδιαφορούσαν πολλάκις διά το είδος των χρησιμοποιουμένων μέσων ευστροφίαν και ευλυγισίαν του πνεύματος και του χαρακτήρος, εναντίον των οποίων εξεγείρετο η ισχυρότερη των εθνικών και θρησκευτικών παραδόσεων εχομένη μερίς του έθνους».

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε σε έναν τόμο όλα τα έργα του Ιωάννη Συκουτρή από τις εκδόσεις «Κάκτος».

Ένατο Πρωτόκολλο των σιωνιστών:

«Η διαίρεση του λαού σε κόμματα τους έχει υποτάξει όλους στην διάθεσή μας, διότι, για να υποστηρίξει κάποιος μια ανταγωνιστική πάλη, χρειάζεται χρήμα, και το χρήμα βρίσκεται ολόκληρο στα χέρια μας. Βάλαμε χέρι στη δικαιοσύνη, στις εκλογές, στον τύπο, στην ατομική ελευθερία και προπαντός στην εκπαίδευση και την ανατροφή, οι οποίες είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ελεύθερης ύπαρξης».