Ιδέες του Αρχηγού Ιωάννη Μεταξά

metaxas-poster-06.png

«Το μεγαλύτερον πράγμα που έχετε να προσφέρετε εις την Ελλάδα, το ωραιότερον και καλύτερον, είναι η ζωή σας. Αν χρειασθή να την δώσετε την ζωή σας, θα την δώσετε όχι μόνον με ενθουσιασμόν, αλλά και διότι είναι η φύσις του πράγματος τέτοια. Διότι, αν δεν της δώσετε μια μέρα την ζωήν σας, εκείνοι που θα έλθουν ύστερα από σας θα είναι δούλοι».

«Κανείς μας δεν είναι ελεύθερος αλλά όλοι μας υπηρέται της Πατρίδος. Και εκείνος είναι υπέρτερος των άλλων, ο οποίος θα κάμη τας μεγαλειτέρας θυσίας υπέρ του συνόλου του Έθνους».

«Άνευ πνευματικής επικρατήσεως ουδείς υλικός αγών δύναται να υπάρξη, ούτε δύναται να εχη διάρκειαν. Επομένως είναι ανάγκη η πνευματική στρατιά του τόπου τούτου να αρχίση τον αγώνα αυτόν, καθαρώς πνευματικόν αγώνα, καθαρώς αγώνα υπέρ των ιδεών και των ιδανικών εκείνων, τα οποία η ημετέρα Φυλή εξεπροσώπησε και υπερήσπισεν από μακρών χιλιετηρίδων και δια τα οποία εθυσιάσθη τόσας φοράς».

ΜΕΤΑΞΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ1.jpg

«Το στοιχείον, το οποίον εισήγαγα εις την πολιτικήν ζωήν της Χώρας, υπήρξεν εκείνο, το οποίον όχι πολλάς φοράς παρουσιάσθη εις τα αρχαίας και του μεσαίωνος Ελληνικάς πολιτείας, και οσάκις παρουσιάσθη έδωκεν εις αυτάς τον θρίαμβον, ενώ οσάκις έλειψε, παρ’ όλα τα πνευματικά κατορθώματά των, τας έφερεν η έλλειψίς του εις την αφάνειαν, το στοιχείο εκείνο, το οποίον μας έλειπε κατά τον τελευταίον εκατονταετή ελεύθερον βίον μας και η έλλειψις του οποίου υπήρξεν η αιτία των μεγάλων συμφορών μας, είναι το στοιχείο της πειθαρχίας».

«Πειθαρχία δεν είναι η δουλική υποταγή, αλλά η πειθαρχία η ενσυνείδητος, η αυτοϋποταγή, ο αυτοπεριορισμός, ούτως ώστε εκείνο, το οποίο αναγνωρίζει η πειθαρχημένη ελευθερία, τα ατομικά δηλαδή δικαιώματα, συγχρόνως τα περιορίζει εις όριον, το οποίον δεν δύνανται να υπερβούν, εις το όριον από του οποίου αρχίζουν αι ανάγκαι και τα δικαιώματα του Κράτους».

metaxas-poster-10.png

«Πρέπει να βάλετε ένα κανόνα εις την ζωήν σας: Αγωνίζεσθε ο καθένας και η κάθε μια σας δια τον βίον σας, την οικογένειά σας και την ευημερία του σπιτιού σας, δια τας ατομικάς σας ανάγκας. Μη περιορισθήτε εκεί. Να βάλετε ένα ακόμη ποσοστόν χρόνου και προσπάθειας δια να εργασθή ο καθένας και η κάθε μια σας δια το σύνολο του Έθνους».

«Η Πατρίς είναι μέσα στον καθένα και εις την καθεμιά από σας, αγόρια και κορίτσια, διότι το αίμα σας είναι Ελλήνων κόκκαλα, διότι εβγήκαν από εκείνους τους ήρωας, που εσκόρπισαν άφθονον το αίμα των και που έσπειραν την γην αυτή με τα κόκκαλα των δια την ελευθερία του τόπου αυτού. Το μυαλό σας είναι ελληνικό, η ψυχή σας, ψυχή Ελλήνων. Έλληνες είσθε και ‘Ελληνες θα μείνετε για πάντα και σε κάθε περίστασι της ζωής σας. Από εσάς εξαρτάται το μέλλον του Έθνους».

ΣΗΜΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑΣ (1).jpg

«Η ιστορία μας, η παράδοσίς μας, η κληρονομιά που μας άφησε το παρελθόν και η αποστολή μας δια το μέλλον, έχουν όλα ενσωματωθή στο όνομα της χώρας μας. Εκφράζουν ακόμη κάτι πολύ περισσότερο από τις ιερές παρακαταθήκες της φυλής μας. Εκφράζουν τις ιερές παρακαταθήκες του πολιτισμένου κόσμου. Η λέξις «Ελληνισμός» είναι ένα σύμβολο και γύρω από το σύμβολο αυτό, που συνδέει και αδελφώνει, θα οικοδομήται πάντοτε ο πολιτισμός των εθνών της γης».

«Δεν ημπορείτε να είσθε τίποτε άλλο παρά Έλληνες και Ελληνίδες εις όλην σας την ζωήν και εις κάθε περίστασιν, ευτυχή και δυστυχή, θα είσθε πάντοτε Έλληνες και Ελληνίδες»

«Θα σας δώσουμε παιδιά μου, ιδανικά εθνικά, γιατί χωρίς ιδανικά δεν μπορείτε να ζήσετε στη ζωή σας, δεν μπορείτε να κάνετε μεγάλα πράγματα και τα ιδανικά σας πρέπει να είναι εθνικά και καθαρώς ελληνικά, γιατί είσθε Ελληνόπουλα και είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανένας Έλλην»

«Τα ιδεώδη είναι αληθή όταν είναι τέκνα της ψυχής μας. Ουσία εκ της ουσίας της. φως εκ φωτός. θεός αληθινός εκ θεού αληθινού. Τότε δεν πίπτουν ως τα μαραμένα φύλλα υπό την πνοήν του φθινοπωρινού ανέμου. Ζουν μετά της ψυχής ζωήν αϊδιον. Είναι αήττητα. τα περιβάλλει αδιαπέραστος ο θώραξ της πίστεως. Αιάκειον 23.10/5.11.1918

Οι ήρωες δεν ηττώνται. Πίπτουν και θνήσκουν. Αλλ’ η γη πίνουσα το αίμα των τους αναγεννά. Αιάκειον 23.10/5.11.1918

Ο καθείς ανήκει εις την φυλήν του και όχι εκεί όπου η τύχη τον έσπειρε. Αιάκειον 23.10/5.11.1918

«Κύριον έργον σας είναι η διάπλασις των χαρακτήρων των παιδιών και η ανάπτυξις της θεληματικότητός των»

«Η Νεολαία είναι εκείνη εις την οποίαν προ παντός θα δώσωμεν την Ψυχήν μας όλην και όλα μας τα μέσα δια να σώσωμεν το Μέλλον του Έθνους.»

«Με τα δυο αυτά ηθικά στοιχεία, την φιλοπατρία και τον ηρωϊσμόν, δεν κάμνομεν τίποτε άλλο παρά να εξασφαλίζωμεν το μέλλον μας, την ειρήνην εις τον τόπον μας, τον πολιτισμόν μας και την ευημερίαν των τέκνων μας»

φδφγρ.jpg

«Και τέλος σας αναφέρω τον θεσμόν εκείνον που περιέλαβεν ευθύς από την αρχήν και ως κύριον αυτής στοιχείον εις τους κόλπους της τα παιδιά και τα κορίτσια των εργατών, τον θεσμόν της Εθνικής οργανώσεως της Νεολαίας, θεσμόν ο οποίος προήλθεν από τα έγκατα του ελληνικού λαού, του εργαζομένου και αγωνιζομένου και υποφέροντος ελληνικού λαού, θεσμόν ο οποίος εμπνέεται κυρίως από τα φρονήματα τα εθνικά, αλλά και θεσμόν ο οποίος εξασφαλίζει από της παιδικής ηλικίας την συγχώνευσιν όλων των νέων παιδιών, όλων των κοινωνικών τάξεων.

Δηλαδή ημείς εδέχθημεν ότι δεν δυνάμεθα να θεωρήσωμεν την κοινωνικήν μας μεταρρύθμισιν πλήρη όταν ένα παιδί και ένα κορίτσι δεν μάθουν από απαλών ονύχων ότι αποτελούν ένα με όλα τα άλλα παιδιά, είτε πλούσια, είτε πτωχά, όταν το παιδί του πλουσίου δεν αισθάνεται αλληλεγγύην με το παιδί και το κορίτσι του εργάτου. Και έτσι μέσα στην Εθνικήν Οργάνωσιν Νεολαίας παιδιά πλούσια και πτωχά, παιδιά και κορίτσια εργατών, παιδιά και κορίτσια εργοδοτών, παιδιά και κορίτσια ανωτέρας κοινωνικής τάξεως και παιδιά και κορίτσια μικρών και ταπεινών ανθρώπων, όλα συγχωνεύονται μέσα εις ένα χωνευτήρι. Όλα φορούν την ίδια στολή και τα ίδια σήματα, χωρίς καμμιά διάκρισι μεταξύ τους. Και δημιουργείται έτσι μια γενεά που θα φέρη εις ακόμη υψηλότερο βαθμό την κοινωνικήν μεταρρύθμισιν, την οποίαν αρχίσαμε και εγκαινιάσαμε ημείς»

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΈΝΩΝ:

Αλέξανδρος Καρράς