Βασίλειος Δοργανάς: «Ο πολιτικός στρατιώτης»

«Το μεγαλύτερον πράγμα που έχετε να προσφέρετε εις την Ελλάδα, το ωραιότερον και καλύτερον, είναι η ζωή σας. Αν χρειασθή να την δώσετε την ζωή σας, θα την δώσετε όχι μόνον με ενθουσιασμόν, αλλά και διότι είναι η φύσις του πράγματος τέτοια. Διότι, αν δεν της δώσετε μια μέρα την ζωήν σας, εκείνοι που θα έλθουν ύστερα από σας θα είναι δούλοι».

«Κανείς μας δεν είναι ελεύθερος αλλά όλοι μας υπηρέται της Πατρίδος. Και εκείνος είναι υπέρτερος των άλλων, ο οποίος θα κάμη τας μεγαλειτέρας θυσίας υπέρ του συνόλου του Έθνους».

«Πειθαρχία δεν είναι η δουλική υποταγή, αλλά η πειθαρχία η ενσυνείδητος, η αυτοϋποταγή, ο αυτοπεριορισμός, ούτως ώστε εκείνο, το οποίο αναγνωρίζει η πειθαρχημένη ελευθερία, τα ατομικά δηλαδή δικαιώματα, συγχρόνως τα περιορίζει εις όριον, το οποίον δεν δύνανται να υπερβούν, εις το όριον από του οποίου αρχίζουν αι ανάγκαι και τα δικαιώματα του Κράτους».

«Πρέπει να βάλετε ένα κανόνα εις την ζωήν σας: Αγωνίζεσθε ο καθένας και η κάθε μια σας δια τον βίον σας, την οικογένειά σας και την ευημερία του σπιτιού σας, δια τας ατομικάς σας ανάγκας. Μη περιορισθήτε εκεί. Να βάλετε ένα ακόμη ποσοστόν χρόνου και προσπάθειας δια να εργασθή ο καθένας και η κάθε μια σας δια το σύνολο του Έθνους».

«Με τα δυο αυτά ηθικά στοιχεία, την φιλοπατρία και τον ηρωϊσμόν, δεν κάμνομεν τίποτε άλλο παρά να εξασφαλίζωμεν το μέλλον μας, την ειρήνην εις τον τόπον μας, τον πολιτισμόν μας και την ευημερίαν των τέκνων μας»

Ιωάννης Μεταξάς

1f23b710d5b00e515398d6d47105dd60

515384364.jpg

 

tumblr_mxs3bnjcXk1spwf52o1_1280

product_thumbnail