Παλαιά Διαθήκη: Ο Δαρείος ο Α΄προστάτευσε τους Ιουδαίους και ανοικοδόμησε τον ναό τους!

0a01

Γνωρίζουμε από την Ιστορία ότι οι Πέρσες έκαναν συνεχώς απόπειρες να υποτάξουν τους Έλληνες. Ο Δαρείος ο Α’, που όπως θα δούμε παρακάτω, προστάτευσε τους Ιουδαίους και ανοικοδόμησε τον ναό τους στην Ιερουσαλήμ, ήταν ο πατέρας του Ξέρξη του Α’ και είχε γαμπρό τον γνωστό Μαρδόνιο. Ηττήθηκε στη Μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. Η πρώτη του εκστρατεία κατά των αρχαίων Ελλήνων απέτυχε με αρχηγό τον Μαρδόνιο στο όρος Άθως. Αφορμή αυτής της εκστρατείας ήταν ότι η Ερέτρια και η Αθήνα βοήθησαν τους Ίωνες στην Ιωνική Επανάσταση κατά των Περσών. Εκείνη την εποχή, στους κόλπους της Περσίας και πολύ κοντά στον βασιλιά βρισκόταν ο ιουδαϊκός λαός, ο οποίος, απολάμβανε προνόμια και προστασία. Μετά τις αποτυχίες του Δαρείου του Α’ απέναντι στους ‘Ελληνες, κι όταν πια απεβίωσε, συνέχισε ο υιός του Ξέρξης ο Α’. Μετά την ήττα στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, ο Μαρδόνιος έπεισε τον Ξέρξη να συνεχίσει την προσπάθεια υποταγής της Ελλάδας. Στις Πλαταιές άλλη μια ήττα περίμενε τους Πέρσες – προστάτες των Ιουδαίων – και ο Μαρδόνιος, ο ανιψιός και γαμπρός του Δαρείου Α’, βρήκε επιτέλους τον θάνατο στη μάχη αυτή.

Αξίζει να παραθέσω εδώ το φυλετικό ένστικτο των αρχαίων Ελλήνων όπως αποτυπώθηκε στον Βίο Θεμιστοκλέους, από τον Πλούταρχο, μέσα από τον διάλογο του Αριστείδη με τον Θεμιστοκλή:

«Ο Θεμιστοκλής από το άλλο μέρος θέλοντας να δοκιμάσει τον Αριστείδη, του έλεγε πως έχει την γνώμη να πάνε με τα πλοία τους στον Ελλήσποντο και να διαλύσουν την γέφυρα που είχε στήσει εκεί ο Ξέρξης, «για να μπορέσουμε έτσι» , έλεγε, «να πιάσουμε την Ασία μέσα στην Ευρώπη». Αλλά ο Αριστείδης αρνήθηκε να δεχτεί τέτοια πρόταση και του λέει: »Ως τώρα έχουμε πολεμήσει ενα βάρβαρο που είχε όλες του τις ανέσεις, μα, αν ταν αποκλείσουμε στην Ελλάδα και από το φόβο τον φέρουμε σε κατάσταση ανάγκης, έναν άνθρωπο που είναι κύριος τόσο μεγάλων δυνάμεων, τότε δε θα κάθεται πια κάτω από χρυσοΰφαντη σκηνὴ να βλέπει την μάχη ήσυχα, αλλά τολμώντας τα πάντα και σε όλα παρών ο ίδιος εξαιτίας του κινδύνου που τον απειλεί, θα προσπαθήσει να ξανακερδίσει όλα τα χαμένα και θα σκεφθεί να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο πολεμώντας όλα για όλα.» Και πρόσθεσε ο Αριστείδης: «Λοιπόν, Θεμιστοκλή, όχι να καταστρέψουμε την γέφυρα που υπάρχει, παρά και άλλη ακόμη, αν μπορούμε, πρέπει εμείς να κατασκευάσουμε, για να διώξουμε το γρηγορότερο αυτό τον άνθρωπο από την Ευρώπη». «Λοιπόν», είπε ο Θεμιστοκλής, «αν νομίζεις πως αυτά μας συμφέρουν, είναι καιρός να σκεφτούμε και να βρούμε τον τρόπο πως θα φύγει μια ώρα αρχύτερα από την Ελλάδα.»

persia-reference

Ακολουθούν αποσπάσματα από το βιβλίο ΕΣΔΡΑΣ Α’ της Παλαιάς Διαθήκης:

Α Εσδ. 4,42 Τοτε είπεν ο βασιλεύς προς τον Ζοροβάβελ· “ζήτησέ μου ο,τι θέλεις και περισσότερα ακόμη από εκείνα, που είναι γραμμένα εις την συμφωνίαν σας. Εγώ θα σου δώσω κάθε τι, που θα μου ζητήσης, διότι συ ανεδείχθης σοφότερος από όλους. Θα παρακάθεσαι πλησίον μου και θα ονομασθής συγγενής μου”.
Α Εσδ. 4,43 Τοτε ο Ζοροβάβελ είπεν στον βασιλέα· “ενθυμησου το τάμα, που έκαμες την ημέραν, κατά την οποίαν ανέλαβες την βασιλείαν σου, να ανοικοδομήσης, δηλαδή, την Ιερουσαλήμ.
Α Εσδ. 4,44 Ενθυμήσου επίσης την υπόσχεσίν σου, ότι θα επιστρέψης όλα τα ιερά σκεύη, τα οποία έχουν αφαιρεθή από την Ιερουσαλήμ και τα οποία ο Κύρος, όταν επρόκειτο να κατακυριεύση την Βαβυλώνα, έκαμε τάμα, τα εξεχώρισε και έταξε να τα αποστείλη πάλιν εκεί εις την Ιερουσαλήμ.
Α Εσδ. 4,45 Συ δε έταξες να ανοικοδομήσης τον ναόν, τον οποίον επυρπόλησαν οι Ιδουμαίοι, όταν είχεν ερημωθή και καταστροφή η Ιουδαία από τους Χαλδαίους.
Α Εσδ. 4,46 Τωρα, λοιπόν, αυτή είναι η αξίωσις, την οποίαν έχω από σέ, κύριε βασιλεύ· αυτό είναι εκείνο το οποίον ζητώ από σε και αυτή είναι η μεγαλειώδης πράξις, την οποίαν συ ημπορείς να κάμης. Σε παρακαλώ, λοιπόν, να εκπληρώσης το τάξιμο, το οποίον με το ιδιο σου το στόμα έκαμες στον βασιλέα των ουρανών, προς τον Θεόν”.
Α Εσδ. 4,47 Τοτε ο βασιλεύς Δαρείος εσηκώθη και τον κατεφίλησεν. Εγραψε δε αμέσως και έδωκεν εις αυτόν επιστολάς απευθυνομένας προς όλους τους υπαλλήλους, τους διοικητάς, τους στρατηγούς και τους σατράπας, να κατευοδώσουν ασφαλώς αυτόν και όλους, όσοι θα ανέβαιναν μαζή με αυτόν, δια να ανοικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ.
Α Εσδ. 4,48 Εις όλους δε τους διοικητάς της κοίλης Συρίας, της Φοινίκης και του Λιβάνου, έγραψεν ο βασιλεύς επιστολάς να συνεργήσουν, ώστε να μεταφερθούν ξύλα κέδρινα από τον Λιβανον εις την Ιερουσαλήμ, δια να βοηθήσουν τον Ζοροβάβελ εις την ανοικοδόμησιν της πόλεως.
Α Εσδ. 4,49 Εγραψεν επίσης επιστολάς δι’ όλους τους Ιουδαίους, οι οποίοι θα ανέβαιναν από το βασίλειόν του εις την Ιουδαίαν, να αφεθούν ελεύθεροι εις τας ενεργείας των, κανείς δε άρχων και διοικητής και σατράπης και υπάλληλος να μη έχη το δικαίωμα να πατήση το πόδι του εις την οικίαν των.
Α Εσδ. 4,50 Εδωσεν επίσης διαταγήν, ώστε η χώρα, την οποίαν θα έχουν οι Ιουδαίοι, να είναι αφορολόγητος. Οι δε Ιδουμαίοι να αφήσουν ελευθέρας τας κώμας των Ιουδαίων, τας οποίας αυτοί είχον καταλάβει και εκρατούσαν.
Α Εσδ. 4,51 Διέταξεν επίσης, να δίδωνται κάθε έτος είκοσι τάλαντα δια την ανοικοδόμησίν του ναού, μέχρις ότου αποπερατωθή.
Α Εσδ. 4,52 Επίσης να δίδωνται άλλα δέκα τάλαντα κάθε έτος δια τα δεκαεπτά καθημερινά ολοκαυτώματα, τα οποία προσεφέροντο στο θυσιαστήριον, όπως διέτασσεν ο Νομος.
Α Εσδ. 4,53 Επίσης όλοι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι θα επέστρεφον από την Βαβυλώνα, δια να ανοικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ, να είναι ελεύθεροι αυτοί και οι απόγονοί των. Το ίδιον έπρεπε να πραγματοποιηθή δι’ όλους τους ιερείς, οι οποίοι θα ανεχώρουν από την Βαβυλώνα.
Α Εσδ. 4,54 Εδωσε δε και έγγραφον εντολήν να παρέχωνται τα απαιτούμενα χρήματα δια την διατροφήν των ιερέων και δια τα ιερατικά των ενδύματα, με τα οποία αυτοί εκτελούσαν τα της λατρείας.
Α Εσδ. 4,55 Εδωσεν επίσης έγγραφον διαταγήν να χορηγήται η δαπάνη, η απαιτουμένη δια την διατροφήν των Λευϊτών, μέχρι της ημέρας, κατά την οποίαν θα αττοπερατωθή ο ναός και θα ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ.
Α Εσδ. 4,56 Διέταξεν επίσης να δοθή κλήρος γης και μισθός εις χρήματα προς όλους τους φρουρούς της πόλεως της Ιερουσαλήμ.
Α Εσδ. 4,57 Επί δε τούτοις απέστειλεν όλα τα ιερά σκεύη, τα οποία είχε ξεχωρίσει ο Κύρος από τη Βαβυλώνα δια την Ιερουσαλήμ, όλα, όσα είχεν υποσχεθή να κάμη ο Κύρος, διέταξε να γίνουν και να αποσταλούν εις την Ιερουσαλήμ.
Α Εσδ. 4,58 Οταν ο νεαρός Ζοροβάβελ εβγήκεν από τα ανάκτορα, ύψωσε το πρόσωπόν του στον ουρανόν και με κατεύθυνσιν προς την Ιερουσαλήμ εδόξασε τον Βασιλέα του Ουρανού λέγων·
Α Εσδ. 4,59 “Από σέ, Κυριε, προέρχεται κάθε νίκη. Από σε πηγάζει κάθε σοφία και εις σε ανήκει όλη η δόξα. Εγώ δε είμαι δούλος ιδικός σου.
Α Εσδ. 4,60 Δοξασμένος λοιπόν είσαι συ, Κυριε, ο οποίος έδωσες εις εμέ αυτήν την σοφίαν. Δοξολογώ, Δέσποτα, σέ, Κυριε των πατέρων ημών”.
Α Εσδ. 4,61 Τοτε επήρεν ο Ζοροβάβελ τας επιστολάς, ανεχώρησεν αμέσως και μετέβη εις την Βαβυλώνα και ανήγγειλεν εις όλους τους εκεί αδελφούς του Ιουδαίους τα γεγονότα αυτά.
Α Εσδ. 4,62 Εκείνοι εδοξολόγησαν και ηυχαρίστησαν τον Θεόν των πατέρων των, διότι έδωκεν εις αυτούς άνεσιν και ελευθερίαν
Α Εσδ. 4,63 να επανέλθουν εις την πατρίδα των, δια να ανοικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ και τον ναόν, ο οποίος είχεν απ’ αρχής ανοικοδομηθή εις τιμήν και δόξαν του Ονόματός του. Γεμάτοι δε χαράν επανηγύριζαν το χαρμόσυνον γεγονός πίνοντες οίνον και διασκεδάζοντες με μουσικά όργανα επί μίαν εβδομάδα.

Και πιο κάτω συνεχίζει:

Α Εσδ. 5,1 Έπειτα από τα γεγονότα αυτά όσοι απεφάσισαν να επανέλθουν εις την Ιουδαίαν, ετακτοποιήθησαν κατά φυλάς και κατά πατριάς με τους αρχηγούς αυτών. Μαζή δέ με αυτούς ηκολούθησαν αι γυναίκες των, οι υιοί των, αι θυγατέρες, οι δούλοι και αι δούλαι των, όπως επίσης και τα κτήνη των.
Α Εσδ. 5,2 Ο δε Δαρείος έστειλε μαζή με αυτούς ως συνοδούς χιλίους ιππείς, δια να επαναφέρουν και αποκαταστήσουν αυτούς ασφαλείς εις την Ιερουσαλήμ, με μουσικά, τύμπανα και αυλούς.
Α Εσδ. 5,3 Όλοι δε οι Ισραηλίται μετά χαράς μεγάλης επήραν τον δρόμον της επιστροφής εις Ιερουσαλήμ παίζοντες μουσικά όργανα. Ο δε Δαρείος απέστειλε μαζή με αυτούς ως συνοδούς τους ιππείς.

darius

Οι διαταγές του Δαρείου Α’ για την ανέγερση του ναού των Ιουδαίων και την πλήρη προστασία των Ιουδαίων από τους Πέρσες, τους εχθρούς των Ελλήνων και της Ευρώπης:

Α Εσδ. 6,22 Τοτε ο βασιλεύς Δαρείος έδωσε διαταγήν να ερευνηθούν τα αρχεία, τα οποία ευρίσκοντο εις την Βαβυλώνα. Εκεί, στον πύργον των Εκβατάνων εις την χώραν της Μηδίας, ευρέθη πράγματι ένας τόμος, στον οποίον είχον καταγραφή τα εξής·
Α Εσδ. 6,23 “Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας του Κύρου ο βασιλεύς Κύρος έδωσε διαταγήν να ανοικοδομήσουν τον ναόν του Κυρίου τον εις την Ιερουσαλήμ, όπου οι ιερείς των Ιουδαίων θα προσφέρουν τας θυσίας των επί του παντοτεινού εκεί πυρός.
Α Εσδ. 6,24 Το ιερός του ναού τούτου θα είναι εξήκοντα εβραϊκοί πήχεις, το δε πλάτος θα είναι επίσης εξήκοντα πήχεις. Ο ναός θα κτισθή με τρεις σειράς πελεκητούς μεγάλους λίθους και με μίαν εσωτερικήν σειράν εγχωρίου καινούργιου ξύλου. Η δαπάνη, που θα απαιτηθή, δίδεται από το βασιλικόν ταμείον του βασιλέως Κύρου.
Α Εσδ. 6,26 Διέταξε, λοιπόν, ο Δαρείος τον Σισίννην διοικητήν της Συρίας και της Φοινίκης, τον Σαθραβουζάνην και τους συντρόφους αυτών, όπως επίσης και τους εις την Συρίαν και την Φοινίκην τοποθετημένους ηγεμόνας, να μη επέμβουν στον τόπον της Ιερουσαλήμ, αλλά να αφήσουν ελεύθερον τον Ζοροβάβελ, τον δούλον του Κυρίου, τον διοικητήν αυτόν της Ιουδαίας και τους πρεσβυτέρους εκ των Ιουδαίων να ανοικοδομήσουν εκείνον τον ναόν του Κυρίου στον τόπον, όπου υπήρχε προηγουμένως.
Α Εσδ. 6,27 Εγώ επίσης δίδω διαταγήν να αποπερατωθή τελείως ο ανοικοδομούμενος αυτός ναός, να προσέξουν δε όλοι και να φροντίσουν να βοηθήσουν τους Ιουδαίους, που επανήλθαν από την αιχμαλωσίαν, στο έργον των, μέχρις ότου αυτός ο ναός του Κυρίου έλθη εις πέρας.
Α Εσδ. 6,28 Επίσης διατάσσω, όπως από τους εισπραττομένους φόρους εις την Κοίλην Συρίαν και την Φοινίκην δίδεται τακτικώς επιχορήγησις εις αυτούς τους ανθρώπους, στον διοικητήν Ζοροβάβελ, δια να προσφέρουν θυσίαν στον Κύριον ταύρους και κριους και αρνία.
Α Εσδ. 6,29 Επίσης διατάσσω να δίδεται τακτικώς κάθε έτος σίτος, αλάτι, οίνος, έλαιον, χωρίς καμμίαν αντίρρησιν, τόσα, όσα θα είπουν οι ιερείς ότι χρειάζονται προς κατανάλωσιν κάθε ημέραν εις την Ιερουσαλήμ.
Α Εσδ. 6,30 Αι επιχορηγήσεις αυταί θα γίνωνται, δια να προσφέρωνται θυσίαι προς τον Υψιστον Θεόν υπέρ του βασιλέως και των παίδων του και δια να προσεύχωνται οι ιερείς υπέρ της ζωής αυτών.
Α Εσδ. 6,31 Να δοθή επίσης διαταγή, όπως καθένας ο οποίος θα παραβή ή θα ακυρώση μίαν από τας εντολάς αυτάς, να κρεμασθή επάνω εις ένα ξύλον, το οποίον θα ληφθή από τα ανήκοντα στον οίκον του. Τα δε υπάρχοντά του να περιέρχωνται στο βασιλικόν ταμείον.
Α Εσδ. 6,32 Δια τούτο δε και εύχομαι, όπως Κύριος ο Θεός, του οποίου το όνομα θα ακούεται και θα αναφέρεται εκεί, να εξαφανίση κάθε βασιλέα, κάθε έθνος, το οποίον θα απλώση το χέρι του να εμποδίση την ανοικοδόμησιν ή να επιφέρη βλάβας στον ναόν εκείνον του Κυρίου, ο οποίος θα κτισθή εις την Ιερουσαλήμ.
Α Εσδ. 6,33 Εγώ ο βασιλεύς Δαρείος διέταξα αυτά. Απαιτώ δε να εφαρμοσθούν όλα αυτά με κάθε επιμέλειαν”.

Έτσι κι έγινε:

Α Εσδ. 7,4 Έτσι δε ετελείωσαν και ωλοκληρώθησαν τα έργα της ανοικοδομήσεως του ναού σύμφωνα με την εντολήν Κυρίου του Θεού των Ισραηλιτών και κατόπιν αδείας του Κύρου, του Δαρείου και του Αρταξέρξου, βασιλέων των Περσών.
Α Εσδ. 7,5 Ετελείωσε και ωλοκληρώθη το έργον της οικοδομής του ιερού τούτου ναού την εικοστήν τρίτην του εβραϊκού μηνός Αδαρ κατά το έκτον έτος της βασιλείας του βασιλέως Δαρείου.

Πως επιβίωσαν οι Ιουδαίοι; Το λέει ξεκάθαρα η Παλαιά Διαθήκη:

Α Εσδ. 8,77 Αλλά έφερεν έτσι τα πράγματα, ώστε ημείς να εύρωμεν χάριν ενώπιον των βασιλέων των Περσών και να μας δίδουν αυτοί τροφάς.

1904125_1405032749777030_7017180523187289179_n

Επιμέλεια:

Αίας Δάλιος