Το ψέμα του ΕΑΜ θάφτηκε στο Γράμμο!

800px-eleftheria-1949-08-30

Ένδοξες οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου για το Ελληνικό Έθνος, ημέρες που πάντα μας φέρνουν στο νου την συντριβή των σλαβοκομμουνιστοσυμμοριτών από τον Εθνικό Στρατό και τη λήξη του τρόμου που βίωσε ο Ελληνικός Λαός. Οι ημέρες αυτές έμειναν χαραγμένες στη μνήμη των εγχώριων κομμουνιστών κι ακόμα και σήμερα μιλούν για κονσερβοκούτια, πηγάδες και επανάληψη της φρίκης που ζήσαμε ως Έλληνες από τα ερυθρά κτήνη. Αντίσταση από τους κομμουνιστές ουδέποτε υπήρξε κατά των Γερμανών. Όταν το ΕΑΜ ξεκίνησε ως εγκληματική οργάνωση δεν δήλωσε την κομμουνιστική του ταυτότητα, ούτε και τις προθέσεις του. Αυτό το ομολογεί και η Ιωάννα Τσάτσου στο βιβλίο της «Φύλλα Κατοχής», αλλά και ο Νεοζηλανδός William S. Jordan, ο αξιωματικός που πολέμησε στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα αναφέρει:

ae2d20bf-4956-4ad7-8590-05aae0ac1605_2

«Οι Έλληνες κομμουνιστές, μειονότητα ασήμαντη πριν από τον πόλεμο, ξέρανε πολύ καλά πως το Ελληνικό Έθνος δε θ’ ανεχόταν ποτέ το τυρρανικό τους σύστημα. Μόλις όμως πάτησε η γερμανική μπότα το ελληνικό χώμα, οι Έλληνες κομμουνιστές νοιώσανε πως η συμφορά που είχε πλήξει την Ελλάδα τους έδινε μια περίφημη ευκαιρία να επιβάλλουνε το καθεστώς τους στο Έθνος. Μερικοί εγκληματικοί πολιτικοί αγύρτες είδανε να τους προσφέρεται η δυνατότητα να εγκαθιδρύσουνε τον κόκκινο φασισμό στην Ελλάδα. Καταλαβαίνανε, πάντως, οι Έλληνες μπολσεβίκοι πως η άθλια προσπάθεια τους θα ήτανε καταδικασμένη σε αποτυχία αν την αρχίζανε φανερά ως μπολσεβίκοι. Φτιάξανε λοιπόν το ΕΑΜ, από τα αρχικά των τριών λέξεων «Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο». Δεδομένου ότι οι Ερυθροί δεν έχουν ηθική άλλη από εκείνη που εξυπηρετεί τους σκοπούς του Κομμουνισμού, δε δίστασαν να εξαπατήσουνε τον Ελληνικό Λαό με τρόπο εγκληματικά επαίσχυντο. Σερβίρανε πρώτα στους πατριώτες το ψέμα πως το ΕΑΜ είχε συγκροτηθή από όλα τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδος. Η ασύστολη αυτή απάτη είχε έναν απώτερο – έναν απαίσιο σκοπό. Πραγματικά, βλέπουμε τους κομμουνιστές να χρησιμοποιούν αργότερα εναντίον των πατριωτών που είχανε το σθένος να μην υποκύψουνε στις απειλές των ερυθρών φονιάδων, το επιχείρημα ότι, αφού το ΕΑΜ έκλεινε μέσα του όλα τα Εθνικά Ελληνικά Κόμματα, ήτανε και η μόνη Εθνική Απελευθερωτική Κίνηση. Συνεπώς, κάθε Έλληνας που δεν έσπευδε να προσχωρήση στο ΕΑΜ ή ανήκε σε άλλη οργάνωση ήταν εθνοπροδότης!». (ΕΑΜ, η αλήθεια για το ελληνικό δράμα)

dsc06262

Ο Ουίνστων Τσώρτσιλ μιλώντας από το βήμα της βρεταννικής βουλής είπε τα ακόλουθα:

«Επρομηθεύσαμεν είς τους ανθρώπους αυτούς επί πολλά έτη όπλα είς σημαντικάς ποσότητας, εν τη ελπίδι ότι τα όπλα αυτά θα εχρησιμοποιούντο είς τον αγώνα εναντίον των Γερμανών. Εδέχθησαν τα όπλα και τα εφύλαξαν, καθώς και άλλα όπλα τα οποία εκυρίευσαν ή τα αγόρασαν από τους Γερμανούς κατά την υποχώρησιν των ή οπωσδήποτε άλλως απέκτησαν, με το απώτερον σχέδιον να κατακτήσουν την εξουσία είς το Ελληνικόν Κράτος εντός των Αθηνών, όταν οι Γερμανοί θα είχον αποχωρήση.

Οφείλω να ομιλήσω δι’ ολίγων περί των Ελλήνων κομμουνιστών, μεταξύ των οποίων ευρίσκονται επίσης μακεδονικά και βουλγαρικά στοιχεία, ίσως με ιδίας εδαφικάς διαθέσεις. Είναι αληθώς φοβεροί άνθρωποι. Έχουν ένα σύνθημα και μίαν πολιτικήν, την οποίαν προσπαθούν να πραγματοποιήσουν με απανθρώπους μεθόδους, ενώ άλλοι άνθρωποι είς τας περιοχάς αυτάς προσεπάθουν απλώς να διαφυλάξουν το σώμα και την ψυχήν των. Μου ελέχθη ότι σφάλλω υποτιμών την δύναμιν του υπό την κομμουνιστικήν ηγεσίαν διατελούντος ΕΛΑΣ. Οφείλω να ομολογήσω ότι τους κρίνω από την μαχητικήν δεινότητα την οποίαν επέδειξαν πολεμούντες τους Γερμανούς. (γέλωτες)

Δεν θέλω να τους προσάψω καμιά στρατιωτικήν μομφήν. Διότι δεν εσκόπουν να πολεμήσουν εναντίον των Γερμανών, αλλά κατά το πλείστον εδέχοντο απλώς τα όπλα μας και εκάθοντο ήσυχοι, αναμένοντες την στιγμήν κατά την οποίαν θα ηδύναντο να καταλάβουν την εξουσία είς την πρωτεύουσαν πραξικοπηματικώς και να μεταβάλλουν την Ελλάδα σε κράτος κομμουνιστικόν με ολοκληρωτικόν αφανισμόν όλων των αντιπάλων των. Έσφαλα από την μικράν χρήσιν την οποίαν έκαμαν των όπλων μας εναντίον των Γερμανών, ιδίως όταν η γενική νίκη των συμμάχων κατέστη πιθανή, παρά τα όπλα τα οποία τους εδώσαμεν. Αναντιρρήτως τους υπετίμησα ως μαχητικήν δύναμιν όταν αι δυνάμεις αι οποίαι υπήρξαν τόσον χωλαί και νωθραί εναντίον των Γερμανών εισήλθον αθρόαι είς την πόλιν των Αθηνών».

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι νεκροί Γερμανοί επί Γερμανικής Κατοχής ήταν 376 ενώ οι Έλληνες νεκροί από τους εαμίτες μέχρι και το πέρας των Δεκεμβριανών του 1944 ανέρχονται στους 46.985!

ce91cea6ce99cea3cea3ce91cea7cea9cea1ce9fcea6cea5ce9bce91ce9ace97

Οι κομμουνιστές που σήμερα κυβερνούν μιλούν για δοσιλόγους και για γερμανοτσολιάδες. Δεν μιλούν όμως για τον πραγματικό δοσιλογισμό, τον οποίο αναφέρει ο Τάκης Λαζαρίδης στο βιβλίο «Ευτυχώς ηττηθήκαμε σύντροφοι» διά στόματος Γρηγορίου Φαράκου, ηγετικού στελέχους των κομμουνιστών εν Ελλάδι:

«Σε μία δεύτερη παρέμβασή του δέχεται ωστόσο, ότι η ηγεσία του ΚΚΕ  ήταν «απόλυτα δεμένη»  στον «διεθνισμό» , πράγμα που σημαίνει ότι  «οπωσδήποτε πρέπει να ακολουθεί την εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ενώσεως, που ήταν φυσικό να παίρνη υπόψη της, πριν απ’ όλα τα κρατικά συμφέροντα της Σοβιετικής Ενώσεως».

Ο William S. Jordan αναφέρει για τη σχολή εγκλημάτων που φοίτησε ο Κλάρας, ο Βελουχιώτης δηλαδή, στην Μόσχα μαζί με τον Τίτο:

«Ο Άρης βεβαίωνε με καμάρι πως είχε συμμαθητή (στην τέχνη της σφαγής κάθε ανθρώπου που αρνιέται να προσκυνήση τον Ερυθρό Μολώχ) τον άλλο περίφημο αρχιμπολσεβίκο της Βαλκανικής, τον αυτοκαλούμενο, «στρατάρχη» Τίτο…είμαι πρόθυμος να παραδεχτώ πως ο Βελουχιώτης εκπαιδεύτηκε άριστα στη Μόσχα, κρίνοντας από τα φρικαλέα εγκλήματα που διέπραξε και τις ομαδικές σφαγές που οργάνωσε και εξετέλεσε ευθύς μόλις του δόθηκε η ευκαιρία να εφαρμόση τις σοφές θεωρίες που είχε μάθει στο Ερυθρό Πανεπιστήμιο».

eam-kentriki_0

Σήμερα μας κυβερνούν οι νοσταλγοί αυτών των φρικιαστικών ημερών, κτήνη που επιθυμούν να διαπράξουν τα ίδια εγκλήματα από εκδίκηση γαι την ήττα τους στο Γράμμο και το Βίτσι. Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής:

«Οι καταβολές του ΣΥΡΙΖΑ ανιχνεύονται στο εργατικό και το ευρύτερο λαϊκό κίνημα του τέλους του 19ου αιώνα, με το άνοιγμα των οριζόντων των υποτελών τάξεων, στη βάση της μαρξικής σκέψης και των αρχών του 20ού από την Εθνική Αντίσταση, το ΕΑΜ και την ΕΔΑ, τη νεολαία Λαμπράκη, τον αγώνα ενάντια στη δικτατορία, την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τους μεταδικτατορικούς αγώνες των αριστερών κομμάτων και οργανώσεων, τη συγκρότηση του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, του Χώρου Διαλόγου και Κοινής Δράσης της Αριστεράς, του κινήματος ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και του Κοινωνικού Φόρουμ». (καταστατικό ΣΥΡΙΖΑ)

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Συμμοριτοπόλεμος άλλαξε σε «Εμφύλιος» επί συγκυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας – Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου [Ενιαίου Συνασπισμού κομμάτων της Αριστεράς (ΚΚΕ-ΕΑΡ)] καθιερώθηκε και επισήμως η ονομασία «Εμφύλιος», η οποία ήταν ήδη σε κοινή χρήση.

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1863 Άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου 1944-1949:

Άρθρο 1
  1. Η περίοδος από την αποχώρηση των Στρατευμάτων κατοχής μέχρι 31.12.1949 αναγνωρίζεται ως «περίοδος εμφυλίου πολέμου».
  2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «συμμοριτοπόλεμος» αντικαθίσταται με τον όρο «εμφύλιος πόλεμος» και όπου «συμμορίτες» με τον όρο «Δημοκρατικός Στρατός».
  3. Διατάξεις συντακτικών πράξεων, ψηφισμάτων, νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος καταργούνται.

Δόθηκαν και συντάξεις σε όλους αυτούς τους εγκληματίες, με τις υπογραφές του Φώτη Κουβέλη και Αντώνη Σαμαρά. (Βλέπε εδώ)

Πάντως η Ιστορία έγραψε ότι στο Βίτσι και στο Γράμμο τους θάψαμε στην άμμο…Και θα ξαναγίνει διότι «για τη σημαία και το σταυρό αν χρειαστεί και στο βουνό εμείς δε ξέρουμε ζυγό». Δεν ήταν εμφύλιος, ήταν Συμμοριτοπόλεμος με Βουλγάρους και Σλάβους  και προδότες ελληνικής καταγωγής. Το πρόγραμμα του ΕΑΜ δεν ήταν λαοκρατία όπως δηλώνει ο κομμουνιστικός ύμνος, αλλά λαοκτονία, εθνοκτονία. 

Αλέξανδρος Καρράς

dse2