Ο Ιωάννης Μεταξάς ομιλεί προς τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες

ρδεφ

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ Α’ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (21 Αυγούστου 1936)

Επαγγελματίαι και βιοτέχναι της Ελλάδος,

Εχάρην πολύ δια την διεξαγωγή του συνεδρίου σας και δι’ αυτό σας εκράτησα ακόμη μέχρι της στιγμής αυτής δια να σας ιδώ προσωπικώς, δια να σας αποχαιρετήσω μεταβαίνοντας εις τας επαρχίας σας.

Γνωρίζετε ποια είναι η τάξις εις την οποίαν εις το αυτό πρόσωπον συνδυάζεται και συνυφαίνεται ο κεφαλαιούχος και ο εργάτης. Η τάξις σας είναι η αρχαιοτέρα όλων των κοινωνικων τάξεων, είναι η τάξις από την οποίαν εξεκίνησεν η κοινωνία και έλαβε τας διαφορετικάς αυτής μορφάς, τας οποίας βλέπομεν σήμερον.

Πρέπει να είσθε υπερήφανοι διότι ανήκετε εις την τάξιν αυτήν. Επ’ αυτής της τάξεως εδράζεται το κοινωνικόν καθεστώς. Πρέπει να το εννοήσετε όλοι καλά. Διότι πράγματι είσθε υπεύθυνοι απέναντι του Έθνους και απέναντι της κοινωνίας. Ιδιαζόντως μου έκαμεν ευχαρίστησιν ο τρόπος δια του οποίου διεξηγάγετε τας εργασίας σας. Δεν υπήρξαν ατομικά συμφέροντα συγκρουόμενα ούτε προεμφάνισης του εγώ του καθενός εξ υμών. Εκοιτάξατε τα συμφέροντα της τάξεώς σας χωρίς αντεγκλήσεις, χωρίς κακομοιριές, χωρίς δυσφήμισιν του Κράτους, του οποίου είσθε μέλη, και προ παντός εν τω συμφέροντι της τάξεώς σας εζητήσατε να εξυπηρετήσετε το γενικόν συμφέρον. Δια τούτο θα λάβωμεν υπ’ οψιν τα αποτελέσματα του συνεδρίου σας και θα ζητήσωμεν δια παντός τρόπου να υποστηρίξωμεν την τάξιν σας. Πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας το εξής, σεις οι οποίοι ανήκετε και αποτελείτε κατ’ ουσίαν μέρος της γενικής εμπορικής τάξεως, ότι ο ρόλος σας δεν είναι ρόλος απλού μεταβιβαστού από του παραγωγού προς τον καταναλωτήν και από του καταναλωτού προς τον παραγωγόν. Αν ήτο τόσο απλούς ο ρόλος σας, αν συνίστατο εις τον ρόλον του μεταβιβαστού από τον παραγωγόν εις τον καταναλωτήν και τανάπαλιν, τότε κύριοι, θα ήσθε περιττοί, δεν θα έχετε οικονομικώς κανένα λόγο υπάρξεως.

Ο ρόλος σας είναι άλλος. Ο προορισμός σας είναι να πάρετε το έργον του παραγωγού και να το μεταφέρετε προς τον καταναλωτήν κατά τοιούτον τρόπον, ώστε ο καταναλωτής να έχη την καλλιτέραν ποιότητα με τας καλλίτερας τιμάς. Και να μεταφέρετε τας απαιτήσεις του καταναλωτού προς τον παραγωγόν κατά τοιούτον τρόπον, ώστε αυτός να δύναται να τας εξυπηρετήση καλλίτερον. Αυτό είναι το έργο σας. Και όταν το κατορθώσετε αυτό, τότε θα είσθε τάξις όχι παρασιτική όπως έχουν πει μερικοί, αλλά τάξις παραγωγική. Και ως τοιαύτη παραγωγική τάξις θα έχετε το δικαίωμα να έχετε από το Κράτος πάσαν υποστήριξιν.

Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως δια την εμπιστοσύνη την οποία εδείξατε προς την Κυβέρνησιν.

Η Κυβέρνησις δεν είναι κομματική Κυβέρνησις. Είναι Κυβέρνησις Εθνική, ανήκουσα εις το σύνολον του Έθνους. Είναι Κυβέρνησις η οποία ζητεί να φέρη εκείνο το οποίον ήτο σκεπασμένον τόσο καιρόν από κάτω από τα συμφέροντα των κομμάτων, να το επαναφέρη εις την επιφάνειαν και την κορυφήν του Έθνους.

Δεν δημαγωγεί η Κυβέρνησις, ούτε αποτείνεται εις ποταπά ένστικτα του πλήθους. Αποτείνεται η Κυβέρνησις προς του Έλληνας, εις τους οποίους θέλει να υποδείξη και εν ανάγκη να επιβάλη να σκέπτωνται γενικά προς το συμφέρον όλου του Έθνους. Διότι είναι αδύνατον να εύρη κανείς από σας το ιδικόν του συμφέρον, αν το Έθνος δυστυχή. Και όπως είπον εις μιαν άλλην προκήρυξίν μου, δεν είναι δυνατόν να είναι κανείς από σας ευτυχής, όταν ο κοντινός σας δυστυχή.

Της εμπιστοσύνης σας αυτής έχομεν απόλυτον ανάγκη. Διότι ημείς δεν είμεθα Κυβέρνησις η οποία εννοεί να στηρίζεται επί της βίας. Θέλομεν να στηριζώμεθα επί της απολύτου εμπιστοσύνης των πολιτών, διότι αυτήν την εμπιστοσύνην την θεωρούμεν ως καλλιτέραν πάσης άλλης υποστηρίξεως.

Έχομεν ανάγκην, όχι μόνον η Κυβέρνησις αλλά το σύνολον του Έθνους, έχομεν ανάγκην τόνου και ενθουσιασμού. Είναι ανάγκη να εννοήση ο Έλλην ότι μεγάλα έργα δεν γίνονται δι’ απογοητεύσεων, μεμψιμοιριών και δυσφημίσεως, αλλά μόνον με ενθουσιασμόν και πεποίθησιν εις το μέλλον και με αισιοδοξίαν. Τότε μόνον κατορθούνται μεγάλα έργα. Εκείνο το οποίον ζητούμεν είναι η αναγέννησις της Ελλάδος.

Τον τόνο αυτόν και τον ενθουσιασμόν τον απαιτώ από όλους σας. Και απαιτώ από όλους σας να μεταφέρετε τον τόνον και τον ενθουσιασμόν εις τας επαρχίας σας, εκεί όπου θα ιδήτε τους συμπολίτας σας, και να τους δώσετε την πεποίθησιν ότι επί κεφαλής του τόπου αυτού ευρίσκετε Κυβέρνησις υπό την αιγίδα του Βασιλέως αποφασισμένη να φέρη εις πέρας το έργον της ελληνικής αναγεννήσεως και να συντρίψη πάσαν αντίδρασιν η οποία ήθελεν εγερθη κατά του εθνικού τούτου έργου. Τον τόνον αυτόν και τον ενθουσιασμόν οφείλετε να τον μεταφέρετε και να τον μεταδώσετε εις τους συμπολίτας σας.

Με την βεβαιότητα αυτήν και πλήρης απολύτου εμπιστοσύνης δια το μέλλον της Ελλάδος κηρύσσω την λήξιν των εργασιών του Α’ Πανελλαδικού Πανεπαγγελματικού και Βιοτεχνικού Συνεδρίου.

Ιωάννης Μεταξάς, 21 Αυγούστου 1936