Κύκλος Ιδεάπολις: 100% Έλληνες – 0% Αντιφασίστες

1

2

3

4

5

6

7

Πηγή: Κύκλος Ιδεάπολις