Churchill: «Το ΕΑΜ με εξαπάτησε»

120731_winston_churchill_ap_605_605

Από το βιβλίο «O Iωάννης Ράλλης ομιλεί εκ του τάφου» του Γεωργίου Ράλλη

Εν τω μεταξύ διά μιά περίοδον έξ περίπου εβδομάδων η ελληνική κυβέρνησις, αντιπροσωπεύουσα όλα τα κόμματα, διεταράσσετο υπό εσωτερικών διαιρέσεων και διαδηλώσεων είς τας οδούς και ολονέν αί υπό κομμουνιστικήν ηγεσίαν τελούσαι δυνάμεις, κατήρχοντο από βορρά και εισέδυον είς την πόλιν των Αθηνών, εντός της οποίας είχον επίσης ισχυράν τοπικήν οργάνωσιν. Επρομηθεύσαμεν είς τους ανθρώπους αυτούς επί πολλά έτη όπλα είς σημαντικάς ποσότητας, εν τη ελπίδι ότι τα όπλα αυτά θα εχρησιμοποιούντο είς τον αγώνα εναντίον των Γερμανών. Εδέχθησαν τα όπλα και τα εφύλαξαν, καθώς και άλλα όπλα τα οποία εκυρίευσαν ή τα αγόρασαν από τους Γερμανούς κατά την υποχώρησιν των ή οπωσδήποτε άλλως απέκτησαν, με το απώτερον σχέδιον να κατακτήσουν την εξουσία είς το Ελληνικόν Κράτος εντός των Αθηνών, όταν οι Γερμανοί θα είχον αποχωρήση.

Οφείλω να ομιλήσω δι’ ολίγων περί των Ελλήνων κομμουνιστών, μεταξύ των οποίων ευρίσκονται επίσης μακεδονικά και βουλγαρικά στοιχεία, ίσως με ιδίας εδαφικάς διαθέσεις. Είναι αληθώς φοβεροί άνθρωποι. Έχουν ένα σύνθημα και μίαν πολιτικήν, την οποίαν προσπαθούν να πραγματοποιήσουν με απανθρώπους μεθόδους, ενώ άλλοι άνθρωποι είς τας περιοχάς αυτάς προσεπάθουν απλώς να διαφυλάξουν το σώμα και την ψυχήν των. Μου ελέχθη ότι σφάλλω υποτιμών την δύναμιν του υπό την κομμουνιστικήν ηγεσίαν διατελούντος ΕΛΑΣ. Οφείλω να ομολογήσω ότι τους κρίνω από την μαχητικήν δεινότητα την οποίαν επέδειξαν πολεμούντες τους Γερμανούς. (γέλωτες)

Δεν θέλω να τους προσάψω καμιά στρατιωτικήν μομφήν. Διότι δεν εσκόπουν να πολεμήσουν εναντίον των Γερμανών, αλλά κατά το πλείστον εδέχοντο απλώς τα όπλα μας και εκάθοντο ήσυχοι, αναμένοντες την στιγμήν κατά την οποίαν θα ηδύναντο να καταλάβουν την εξουσία είς την πρωτεύουσαν πραξικοπηματικώς και να μεταβάλλουν την Ελλάδα σε κράτος κομμουνιστικόν με ολοκληρωτικόν αφανισμόν όλων των αντιπάλων των. Έσφαλα από την μικράν χρήσιν την οποίαν έκαμαν των όπλων μας εναντίον των Γερμανών, ιδίως όταν η γενική νίκη των συμμάχων κατέστη πιθανή, παρά τα όπλα τα οποία τους εδώσαμεν. Αναντιρρήτως τους υπετίμησα ως μαχητικήν δύναμιν όταν αι δυνάμεις αι οποίαι υπήρξαν τόσον χωλαί και νωθραί εναντίον των Γερμανών εισήλθον αθρόαι είς την πόλιν των Αθηνών.

Είς βουλευτής: Τούτο δεν είναι αληθές.

Τσώρτσιλ: Ομιλώ βασιζόμενος είς τας αρίστας των πληροφορίων τας οποίας ηδυνήθην να έχω. (επευφημίαι) Δεν φείδομαι κόπων προκειμένου να πληροφορηθώ όσα πιστεύω ως γεγονότα και θεωρών εμαυτόν πολύ αρτιώτερον πληροφορημένον επί του θέματος τούτου παρ’ όσον ήμην προ ενός μηνός ή προ εξ εβδομάδων. Ό,τι επληροφορήθην μετά μεγάλης δυσχερείας και υπομονής, ωδήγησεν εμέ είς την ενίσχυσιν των αρχικών αντιλήψεων μου και μεταξύ αυτών ευρίσκεται αναμφιβόλως και το συμπέρασμα ότι αι ένοπλαι συμμορίαι του ΕΛΑΣ τουλάχιστον κατά τα δύο τελευταία έτη, ελάχιστα παρηνώχλησαν τους Γερμανούς.

14611099_196141767493282_6121996018633675052_n