Ο Κωστής Παλαμάς απαντά τι είναι ο Φασισμός!

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ.jpg

«…ιδού ο τολμητίας αξιοθαύμαστος φασισμός, αν τον εξετάσετε από περιωπής και ασχέτως προς τα συμφέροντα των καθέκαστα εθνών, μας υπομιμνήσκει την κατ’ εξοχήν ανάγκην ενός λαού δια να ζωογονηθεί, να επικρατήση, να προκόψη, την παλαιάν και τόσον περιφρονουμένην φιλοπατρίαν το απλούστατον, φαεινότατον πατροπαράδοτον ιδανικόν, το οποίον βαρυνθέντες να προσβλέπωμεν και να γευώμεθα ως άσπρο καλοψημένο ψωμί, μεταβάλλομεν εις αμφιβόλου ποιότητος καρύκευμα, εις αμφιβόλου Ελληνικότητος λέξιν, και το μετωνομάσαμεν εθνικισμόν. Η πατριδολατρεία των φασιστών, θρησκεία τάσεων συντηρητικών…»

Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾿ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι. 

Σωκράτης (Πλάτωνος Κρίτων, 51α, 51β)

Διαβάστε επίσης:

Συνέντευξη του Κωστή Παλαμά: «Βέβαια είμαι εθνικιστής, είμαι ένας πατριδολάτρης»

Ο Κωστής Παλαμάς ήταν εθνικιστής, φυλετιστής και αντιδημοκράτης!!!

Ο Κωστής Παλαμάς εναντίον των μπολσεβίκων