Όταν η Ευρώπη άφηνε τους Έλληνες να πνιγούν στη Σμύρνη

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς


Κατά τη σφαγή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας οι Ευρωπαίοι έμεναν απαθείς παρακολουθώντας την καταστροφή του Ελληνισμού στα παράλια. Στο λιμάνι της Σμύρνης. Στο λιμάνι της Σμύρνης βρισκόντουσαν κατά την εξέλιξη των φρικτών γεγονότων εις βάρος των Ελλήνων 11 αγγλικά, 5 γαλλικά, 2 ιταλικά και 3 αμερικανικά πλοία. Παρακολουθούσαν με απάθεια τις απεγνωσμένες εκκλήσεις και τις προσπάθειες των κατοίκων να σώσουν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους. Προέβησαν μάλιστα σε απάνθρωπες  δολοφονίες Ελλήνων που προσπάθησαν να επιβιβαστούν στα πλοία τους. Αυτοί σήμερα μας μιλούν για αλληλεγγύη και ειρήνη και μας διδάσκουν ανθρωπισμό. Η Ευρώπη που σκότωσε την Ελλάδα ξανά και ξανά. Ας δούμε τι αναφέρει ο Παύλος Καρολίδης στο βιβλίο «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους»:

«Επίσημοι μάρτυραι βεβαιούσιν ότι ου μόνον εν ταις εσωτερικαίς συνοικίαις της πόλεως, αλλά και εν αυτή τη προκυμαία, ενώπιον των από των πλοίων αναισχύντως θεωμένων Ευρωπαίων και Αμερικανών έτι, εσφάζοντο αθρόοι και όσοι δε διαφυγόντες την σφαγήν, ερρίπτοντο εις την θάλασσαν ουδεμία ετύγχανον βοηθείας, ούτως ώστε η θάλασσα επί μέγα μήκος επληρώθη πτωμάτων, σφαγέντων ή πνιγέντων, εις τρόπον ώστε ηδύνατο τις βαδίζων επί των πτωμάτων τούτων να διανύση μέγα μέρος της κατά την προκυμαίαν θαλάσσης, ώσπερ επί ξηράς βαδίζων.

Οι Σύμμαχοι, και ιδιαιτέρως οι Άγγλοι, επέδειξαν, κατά τας τραγικάς εκείνας στιγμάς ανήκουστον αναισθησία. Τα πληώματα των εν Σμύρνη ναυλοχούντων πολεμικών των, απέκοπτον τας χείρας και έθραυον τας κεφαλάς των δυστυχών εκείνων Ελλήνων, που ενόμισαν ότι ημπορούσαν, αποφεύγοντας την τουρκικήν μάχαιραν, να εύρουν και άσυλον και προσωρινήν φιλοξενίαν εις τα πολεμικά σκάφη.

Έστρεψαν μάλιστα, και τους προβολείς των πλοίων επί της προκυμαίας της Σμύρνης, δια να απολαύσουν το μακάβριον και ανατριχιαστικόν θέαμα της ομαδικής σφαγής των Ελλήνων.

Και όμως θα ήρκουν τότε ελάχιστοι κανονιοβολισμοί των αγγλικών πλοίων, δια να σωθή τουλάχιστον η πόλις και δια να προληφθούν αι σφαγαί και τα μαρτύρια του πληθυσμού της, ως και του εις αυτήν καταφυγόντος ελληνικού μικρασιατικού πληθυσμού. Αφ’ ετέρου οι Γάλλοι, εις τα Μουδανιά, έρριψαν ζεματιστό νερό σε όσους απεπειράθησαν να ανέβουν επί των πλοίων των!

Τέλος ο Αμερικανός πρόξενος εν Σμύρνη, όταν επήγε τότε εις γεύμα όπου ήτο προσκεκλημένος, ήκουσε τον Γάλλο πρόξενο να δικαιολογή με απερίγραπτον κυνισμόν τη επιβράδυνσιν της αφίξεώς του: η λέμβος που τον έφερεν από το γαλλικόν πλοίον, προσέκρουσε εις πτώματα Ελληνίδων γυναικών που έπλεον εις την παραλίαν.»

Με προδώσαν τα παιδιά μου
Τα όσια και τα ιερά μου
Με προδώσαν κι οι μεγάλοι
Πάλι με προδώσαν, πάλι
Οι μεγάλοι, αυτά τα κτήνη,
Όπως τότε εκεί στη Σμύρνη
Που δεν με ΄βάζαν στα πλοία
Να πνιγώ στη παραλία

Αποτέλεσμα εικόνας για μικρασιατικη καταστροφη
Για αυτά τα παιδάκια η Ευρώπη δε νοιάστηκε. Η Ευρώπη μας μιλάει συνεχώς για τα παιδάκια των εισβολέων που χρησιμοποιούνται ως ασπίδα από τις μουσουλμανικές ορδές που στέλνει η Τουρκία του Ερντογάν. Αυτά τα παιδάκια στη φωτογραφία ήταν Ελληνάκια!

Σήμερα οι ορδές κι οι εκβιασμοί του Ερντογάν είναι αποτέλεσμα της προδοσίας των Ευρωπαίων στα παράλια της Μικράς Ασίας, εκεί που άφησαν τον Κεμάλ να καταστρέψει τον Ελληνισμό. Δεν ξεχνάμε την προδοσία και την υποκρισία των Ευρωπαίων εις βάρος του Ελληνικού Έθνους!

Αποτέλεσμα εικόνας για μικρασιατικη καταστροφη

Αποτέλεσμα εικόνας για μικρασιατικη καταστροφη

Αποτέλεσμα εικόνας για μικρασιατικη καταστροφη